پێشەکی

له شیعری کلاسیکی زمانی کوردیدا دوو جۆری کێش (عەرەبی: وزن، ئینگلیزی: meter) ھەیە:

  1. بڕگەیی (syllabic): ژمارەی بڕگەکانی ھەموو میسراعێک دەبێت یەکسان بێت. بە فولکلۆری کوردی نزیکترە و مێژوویەکی کۆنتری ھەیە.
  2. عەرووزی (metrical): درێژیی بڕگەکانی ھەموو میسراعێک دەبێت یەکسان و بە یەک ڕیز بێت.

بزوێنەکانی کوردی

لە کوردیدا ٨ بزوێن (vowel) ھەیە:

ژ بزوێن درێژی (length)
١ ە / e کورت
٢ i کورت
٣ و / u کورت
٤ ا / a درێژ*
٥ ی / î درێژ*
٦ ێ / ê درێژ*
٧ وو / û درێژ*
٨ ۆ / o درێژ*

* لە بڕگەی بێ ھێزی کۆتایی وشەدا (unstressed final position) کورتن. نموونە:

  • «ماڵدا»: ا درێژە و ا کورتە.
  • «بیری من»: ی درێژە و ی کورتە.
  • «دوێنێ»: ێ درێژە و ێ کورتە.

بڕگەکانی کوردی

لە زۆربەی شێوەزارەکانی کوردیدا ئەم بڕگانە ھەن:

ژ پێکھاتە بڕگە نموونە
١ نەبزوێن + بزوێنی کورت کورت ( ∪ ) بە
٢ نەبزوێن + بزوێنی درێژ درێژ ( – ) دا
٣ نەبزوێن + بزوێنی کورت + نەبزوێن درێژ ( – ) من
٤ نەبزوێن + بزوێنی درێژ + نەبزوێن درێژ ( – ) دار
٥ نەبزوێن + بزوێنی کورت + نەبزوێن + نەبزوێن کێشراو ( –∪ ) بەرد
٦ نەبزوێن + بزوێنی درێژ + نەبزوێن + نەبزوێن کێشراو ( –∪ ) گۆشت

جۆرەکانی کێشی بڕگەیی

باوترین جۆرەکانی کێشی بڕگەیی لە زمانی کوردیدا و ژمارەیان لە شیعرەکانی ڤەژین بوکسدا ئەمانەن:

ژ ناو ژ شیعر ژ میسراع
7Syllabic ٧ بڕگەیی 33 1510
8Syllabic ٨ بڕگەیی 159 7577
10Syllabic ١٠ بڕگەیی 1614 41201
11Syllabic ١١ بڕگەیی 60 1860
12Syllabic ١٢ بڕگەیی 14 542
13Syllabic ١٣ بڕگەیی 23 908
14Syllabic ١٤ بڕگەیی 15 345
15Syllabic ١٥ بڕگەیی 17 416
16Syllabic ١٦ بڕگەیی 18 418

کۆڵەکەکانی عەرووز

کۆڵەکە (عەرەبی: ركن، ئینگلیزی: foot) بنەمای دانانی شیعری عەرووزییە.

ژ بڕگەکان ناو بەحر
١ 1 [–] فع
٢ 2 [––] فع‌لن
٣ 2 [∪–] فعل
٤ 3 [––∪] مفعولُ
٥ 3 [∪––] فعولن متقارب
٦ 3 [–∪–] فاعلن
٧ 3 [∪∪–] فعلن
٨ 4 [∪–––] مفاعیلن هزج
٩ 4 [∪–∪–] مفاعلن هزج مقبوض
١٠ 4 [∪––∪] مفاعیلُ
١١ 4 [–∪––] فاعلاتن رمل
١٢ 4 [∪∪––] فعلاتن رمل مخبون
١٣ 4 [∪∪–∪] فعلاتُ
١٤ 4 [––∪–] مستفعلن رجز
١٥ 4 [–∪∪–] مفتعلن رجز مطوی
١٦ 4 [–∪–∪] فاعلاتُ

باوترین جۆرەکانی کێشی عەرووزی

باوترین جۆرەکانی کێشی شیعری عەرووزی لە زمانی فارسی و کوردیدا و ژمارەیان لە شیعرەکانی ڤەژین بوکسدا ئەمانەن:

ژ ناو بڕگەکان بەحر ڕیتم شیعر میسراع
m01 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 16 [∪–––/∪–––/∪–––/∪–––] هزج مثمن سالم
{literal} {/literal}
894 15670
m02 مفاعیلن مفاعیلن فعولن 11 [∪–––/∪–––/∪––] هزج مسدس محذوف
{literal} {/literal}
360 7995
m03 مفاعیلُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن 15 [∪––∪/∪––∪/∪––∪/∪––] هزج مثمن مکفوف محذوف
{literal} {/literal}
7 170
m04 مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن 14 [––∪/∪–––/––∪/∪–––] هزج مثمن اخرب
{literal} {/literal}
29 600
m05 مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن 14 [––∪/∪––∪/∪––∪/∪––] هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف
{literal} {/literal}
281 5708
m06 مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعل 13 [––∪/∪––∪/∪––∪/∪–] هزج مثمن اخرب مکفوف محبوب
{literal} {/literal}
272 1104
m07 مفعولُ مفاعلن مفاعیلن 11 [––∪/∪–∪–/∪–––] هزج مسدس اخرب مقبوض
{literal} {/literal}
0
m08 مفعولُ مفاعلن فعولن 10 [––∪/∪–∪–/∪––] هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف
{literal} {/literal}
131 10744
m09 مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن 14 [––∪/–∪––/––∪/–∪––] مضارع مثمن اخرب
{literal} {/literal}
24 534
m10 مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن 14 [––∪/–∪–∪/∪––∪/–∪–] مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف
{literal} {/literal}
182 3584
m11 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 16 [–∪––/–∪––/–∪––/–∪––] رمل مثمن سالم
{literal} {/literal}
5 78
m12 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 15 [–∪––/–∪––/–∪––/–∪–] رمل مثمن محذوف
{literal} {/literal}
816 14814
m13 فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 11 [–∪––/–∪––/–∪–] رمل مسدس محذوف
{literal} {/literal}
61 1392
m14 فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن 16 [∪∪––/∪∪––/∪∪––/∪∪––] رمل مثمن مخبون
{literal} {/literal}
0
m15 فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 15 [∪∪––/∪∪––/∪∪––/∪∪–] رمل مثمن مخبون محذوف
{literal} {/literal}
127 1897
m16 فعلاتن فعلاتن فعلن 11 [∪∪––/∪∪––/∪∪–] رمل مسدس مخبون محذوف
{literal} {/literal}
20 544
m17 فعلاتُ فاعلاتن فعلاتُ فاعلاتن 16 [∪∪–∪/–∪––/∪∪–∪/–∪––] رمل مثمن مشکول
{literal} {/literal}
2 19
m18 فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن 16 [∪∪––/∪–∪–/∪∪––/∪–∪–] خفیف مثمن مخبون
{literal} {/literal}
0
m19 فعلاتن مفاعلن فعلن 11 [∪∪––/∪–∪–/∪∪–] خفیف مسدس مخبون محذوف
{literal} {/literal}
43 1468
m20 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 16 [––∪–/––∪–/––∪–/––∪–] رجز مثمن سالم
{literal} {/literal}
12 426
m21 مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن 14 [––∪–/∪∪–/––∪–/∪∪–] بسیط مثمن مخبون
{literal} {/literal}
0
m22 مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 16 [–∪∪–/–∪∪–/–∪∪–/–∪∪–] رجز مثمن مطوی
{literal} {/literal}
0
m23 مفتعلن مفتعلن فاعلن 11 [–∪∪–/–∪∪–/–∪–] سریع مطوی مکشوف
{literal} {/literal}
4 52
m24 مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 16 [–∪∪–/∪–∪–/–∪∪–/∪–∪–] رجز مثمن مطوی مخبون
{literal} {/literal}
7 110
m25 مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 14 [–∪∪–/–∪–/–∪∪–/–∪–] منسرح مثمن مطوی مکشوف
{literal} {/literal}
8 110
m26 مفتعلن فاعلاتُ مفتعلن فع 13 [–∪∪–/–∪–∪/–∪∪–/–] منسرح مثمن مطوی منحور
{literal} {/literal}
0
m27 فعولن فعولن فعولن فعولن 12 [∪––/∪––/∪––/∪––] متقارب مثمن سالم
{literal} {/literal}
6 100
m28 فعولن فعولن فعولن فعل 11 [∪––/∪––/∪––/∪–] متقارب مثمن محذوف
{literal} {/literal}
14 284
m29 فع‌لن فعولن فع‌لن فعولن 10 [––/∪––/––/∪––] متقارب مثمن اثلم
{literal} {/literal}
0
m30 مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن 16 [∪–∪–/∪∪––/∪–∪–/∪∪––] مجتث مثمن مخبون
{literal} {/literal}
2 24
m31 مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 15 [∪–∪–/∪∪––/∪–∪–/∪∪–] مجتث مثمن مخبون محذوف
{literal} {/literal}
36 630
m32 مفاعلن فعولن مفاعلن فعولن 14 [∪–∪–/∪––/∪–∪–/∪––] عریض مثمن محذوف
{literal} {/literal}
13 379
m33 مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن 16 [∪–∪–/∪–∪–/∪–∪–/∪–∪–] رجز مثمن مخبون 4 154
m34 متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن 20 [∪∪–∪–/∪∪–∪–/∪∪–∪–/∪∪–∪–] بحر کامل مثمن سالم 2 32

سەرچاوەکان

  • MacKenzie, D.N., Kurdish Dialect Studies, London: Oxford University Press, 1961.
  • شمیسا، سیروس، آشنایی با عروض و قافیە، تهران: نشر میترا، ٢٠١٤.